Konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XLIV/327/2022  z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Ogłoszenie - wakacje      (pobierz)
Wzór  oferta                    (pobierz)
Wzór   umowa                 (pobierz)
Wzór sprawozdania        (pobierz)

Rozdrażew, 28.04.2023 r.