Konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XLIV/327/2022 z dnia 9 listopada 2022r.  w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy

z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań o charakterze pożytku publicznego
Ogłoszenie               (pobierz)
Wzór oferty              (pobierz)
Wzór umowy            (pobierz)
Wzór sprawozdania (pobierz)

Rozdrażew, 14.02.2023 r.