Konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań o charakterze pożytku publicznego - wakacje

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XXXIII/246/2021

z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Ogłoszenie - wakacje      (pobierz)
Wzór  oferta                     (pobierz)
Wzór   umowa                  (pobierz)
Wzór sprawozdania         (pobierz)

Rozdrażew, 17.05.2022 r.