Konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XXXIII/246/2021

z dnia 12 listopada 2021 r.  w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań o charakterze pożytku publicznego (pobierz)