Konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XIII/86/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew

z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Ogłoszenie                   (pobierz)
Wzór oferty                  (pobierz)
Wzór umowy                (pobierz)
Wzór sprawozdania     (pobierz)


Rozdrażew, 04.03.2020r.