Sołectwo Dzielice


Sołectwo Dzieli...

Liczy 368 mieszkańców. Nazwa Dzielice występuje po raz pierwszy w 1338 r., w dokumencie wydanym przez króla Kazimierza Wielkiego, na mocy którego miasto Koźmin wraz z 15 wioskami nadane zostało Maćkowi Borkowicowi, późniejszemu staroście poznańskiemu. Wśród wiosek były też Dzielice. W Dzielicach znajduje się najstarsza w gminie szkoła. Budynek, w którym dzisiaj mieści się oddział przedszkolny i filia Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zbudowano w 1835 r.

W czasach zaboru pruskiego znajdowała się tam szkoła katolicka, do której uczęszczały zarówno dzieci polskie, jak i niemieckie. W ramach obowiązującej germanizacji nauka prowa¬dzona była wyłącznie w języku zaborcy. W Dzielicach zachowała się unikatowa kronika szkoły redagowana od 1887 r. Początkowo pisana była niemieckim gotykiem, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości dzieje placówki dokumen-towano w języku ojczystym. Szkoła posiada także stare, oryginalne meble i sprzęty szkolne, które umieszczone są w urządzonej historycznej izbie lekcyjnej. Od 2002 r. w Dzielicach odbywają się gminne eliminacje Wielkopolskiego Konkursu Recytatorskiego.Funkcję sołtysa pełni od  6 lutego 2015r. Danuta Kołodziej.