Sołectwa

hosting companies

hosting companies

Sołectwo Budy

Na terenie sołectwa Budy znajduje się 60 posesji, w których mieszka 325 osób. Wieś została założona ok. 1616 r. przez ówczesnego właściciela majątku koźmińskiego – Ludwika Wejhera.

Nazwa miejscowości wskazuje najprawdopodobniej na zamieszkiwanie tego terenu przez dawnych budników, czyli osoby mieszkające w półziemiankach lub szałasach i trudniące się karczowaniem lasu, wypałem węgla drzewnego i produkcją smoły.

Czytaj więcej...

Sołectwo Chwałki

Chwałki to najmniejsza wioska gminy Rozdrażew, licząca 49 osób. Początki tej wsi sięgają lat 1798 – 1800. wówczas to, po III rozbiorze Polski w ramach osadnictwa pruskiego powstała kolonia niemiecka – Hangfeld. W wiosce tej osiedliło się 7 rodzin z Wirtembergii, w sumie 32 osoby. W 1933 r. Chwałki należały do gminy Krotoszyn Stary.

Dawni mieszkańcy Chwałek pochowani zostali na poniemieckim cmentarzu. Znajduje się on w lesie w pobliżu zrekultywowanego gminnego składowiska odpadów komunalnych. Na terenie dawnej nekropolii zachowały się jedynie pozostałości grobów.
Funkcję sołtysa pełni od 2019r. Bogdan Niemczyk.

 

 

 

 

 

 

Sołectwo Dąbrowa

Dąbrowa jest jedną z większych miejscowości gminy Rozdrażew i leży w jej południowo-wschodniej części, przy drodze łączącej Rozdrażew z Kobiernem (gmina Krotoszyn). Z Dąbrowy dojechać można też do Rozdrażewka. W sołectwie mieszka 381 osób.

Czytaj więcej...

Sołectwo Dzielice


Sołectwo Dzieli...

Liczy 368 mieszkańców. Nazwa Dzielice występuje po raz pierwszy w 1338 r., w dokumencie wydanym przez króla Kazimierza Wielkiego, na mocy którego miasto Koźmin wraz z 15 wioskami nadane zostało Maćkowi Borkowicowi, późniejszemu staroście poznańskiemu. Wśród wiosek były też Dzielice. W Dzielicach znajduje się najstarsza w gminie szkoła. Budynek, w którym dzisiaj mieści się oddział przedszkolny i filia Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zbudowano w 1835 r.

W czasach zaboru pruskiego znajdowała się tam szkoła katolicka, do której uczęszczały zarówno dzieci polskie, jak i niemieckie. W ramach obowiązującej germanizacji nauka prowa¬dzona była wyłącznie w języku zaborcy. W Dzielicach zachowała się unikatowa kronika szkoły redagowana od 1887 r. Początkowo pisana była niemieckim gotykiem, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości dzieje placówki dokumen-towano w języku ojczystym. Szkoła posiada także stare, oryginalne meble i sprzęty szkolne, które umieszczone są w urządzonej historycznej izbie lekcyjnej. Od 2002 r. w Dzielicach odbywają się gminne eliminacje Wielkopolskiego Konkursu Recytatorskiego.Funkcję sołtysa pełni od  6 lutego 2015r. Danuta Kołodziej.

Sołectwo Grębów


Sołectwo Grębów

Grębów jest trzecia co do wielkości miejscowością gminy Rozdrażew. Na jego terenie znajduje się 90 domostw zamieszkałych przez 443 osoby. W wiosce znajduje się filia Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie. Jest także świetlica wiejska, remiza strażacka. W Grębowie działają: Koło Gospodyń Wiejskich, Kółko Rolnicze, Ochotnicza Straż Pożarna. Grębowska jednostka w 2003 r. obchodziła 75- lecie swego istnienia. Miejscowi strażacy nie są jednostka zmotoryzowaną, zajmują jednak czołowe miejsca w gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych.

Grębów został skanalizowany w latach 2007- 2008.

Dawne nazwy Grębowa brzmiały: Grabowo, Grambow, Grambowo. Pierwsza udokumentowana wzmianka o miejscowości pochodzi z 1475 r. W 1789 r. wieś należała do dóbr Rozdrażewskich, liczyła 46 domów. W wiosce była karczma i 2 młyny. Grębów zamieszkiwało wówczas 291 osób. Blisko 100 lat później ilość domostw wzrosła prawie dwukrotnie i wynosiła 81 budynków, wioskę zamieszkiwało 575 ludzi.

Przy drodze prowadzącej do Trzemeszna, znajduje się pomnik upamiętniający 11 mieszkańców wioski, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. Funkcję sołtysa pełni od 18 lutego 2011r. Grzegorz Czajka.

Sołectwo Henryków


Sołectwo Henryk...

Sołectwo liczy 75 osób. Wioska nie posiada własnej świetlicy. Wieś ta, podobnie jak Chwałki, powstała w latach 1798 – 1800 jako osada kolonialna utworzona w ramach zasiedlania przez Niemców (po III rozbiorze Polski) terenów tzw. Prus Południowych. W Heinrichsfeld, bo tak wówczas nazywał się Henryków, mieszkało 14 rodzin kolonistów przybyłych z Wirtembergii, w sumie 64 osoby. W drugiej połowie XIX w. do Henrykowa należała tez pobliska kolonia Brzoza położona przy wsi o tej samej nazwie, zlokalizowana wzdłuż drogi do Krotoszyna. Obecnie, sąsiadujące z Henrykowem sołectwo Brzoza należy do gminy Krotoszyn. Pod koniec dziewiętnastego stulecia Henryków oraz kolonia Brzoza liczy łącznie 24 domy, w których mieszkało 165 ludzi. Przeważali katolicy (98 osób), ewangelików było 58. Przy wyjeździe w stronę Rozdrażewa znajduje się budynek, w którym dawniej mieściła się szkoła dla dzieci niemieckich kolonistów.

W centrum wioski znajduje się teren po dawnym cmentarzu niemieckim. Była to duża nekropolia otoczona murem. Do dzisiaj zachowały się jedynie dwa charakterystyczne słupy zbudowane z cegieł, na których umocowana była brama wejściowa. Wewnątrz cmentarza stał duży krzyż. Obecnie nie zachowały się żadne pozostałości po grobach. Teren został porośnięty bujną roślinnością. Mieszkańcy Henrykowa kilka lat temu uporządkowali teren dawnego cmentarza. Funkcję sołtysa pełni od 2019r. Regina Bartkowiak.

Sołectwo Maciejew


Sołectwo Maciej...

W wiosce mieszka blisko 296 osób. Jest tam świetlica wiejska, boisko do piłki nożnej, remiza strażacka. Oprócz Ochotniczej Straży Pożarnej działają tez: Koło Gospodyń Wiejskich i Kółko Rolnicze.

Pierwsza wzmianka o Maciejewie pojawia się w dokumentach historycznych w 1586 roku. Dawniej nazwa miejscowości brzmiała Maciejewo.

W wiosce znajduje się dawny dworek i zabudowania folwarczne należące niegdyś do tamtejszego majątku. Część dworku i budynki gospodarcze są obecnie własnością Kazimierza Brody. Po II wojnie światowej w dworku mieszkał Wiktor Pniewski (1891 - 1974), pilot zasłużony dla polskiego lotnictwa wojskowego. Jego rodzinną miejscowością było Kłecko. W trakcie Powstania Wielkopolskiego sformułował I Eskadrę Wielkopolską w latach 1935 – 1936 dowodził Centrum Wyszkolenia Lotniczego w Dęblinie, popularna szkołą orląt. Po przegranej kampanii wrześniowej organizował polskie lotnictwo w Wielkiej Brytanii. Był oficerem lotnictwa do 1952 roku. Zmarł w 1974 r., pochowany został w Rozdrażewie.Funkcję sołtysa pełni od stycznia 2020r.  Elwira Panek.

Sołectwo Nowa Wieś


Sołectwo Nowa W...

W Nowej Wsi mieszkają 627 osób. W wiosce jest sala wiejska mogąca pomieścić prawie 200 osób, filia Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie i jednodziałowe Przedszkole Publiczne, malowniczo położonym wśród zieleni budynku. Działa Koło Gospodyń Wiejskich, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej posiadająca samochód marki Star. W 2007 r. półwiecze swojej działalności obchodziło miejscowe Kółko Rolnicze.

Nowa Wieś po raz pierwszy pojawia się w dokumentach historycznych w 1475 r. Na przełomie XV i XVI w. należała do majątku rozdrażewskiego. W 1554 r. była miejscowością opuszczona. Pod koniec XIX w. liczyła 96 domostw zamieszkałych prawie przez 635 osób. W Nowej Wsi był także folwark.

W wiosce znajduje się kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej. Parafia w nowej Wsi istnieje od 1925 r., świątynia powstała w latach 1924-1931. Murowany kościół zbudowany został w stylu neobarokowym. Posiada jedna nawę z transeptem oraz wieżę zwieńczoną hełmem z latarnia. Obok Kościoła znajduje się cmentarz.

Czytaj więcej...

Sołectwo Rozdrażew


Sołectwo Rozdra...

Wieś Rosdraseuo należała do dawnych, wczesnośredniowiecznych osad. Po raz pierwszy nazwa ta w dokumentach historycznych pojawiała się w 1270 r. kiedy ówczesny książę dzielnicy wielkopolskiej Bolesław Pobożny nadał właścicielowi osady – rycerzowi Świętomirowi pozwolenie na lokalizację miasta na prawie niemieckim z jednoczesnym zwolnieniem z obowiązku płacenia podatku. O tym, że Rozdrażew był miastem świadczy m. in. układ kwadratowego placu w centrum miejscowości pełniącego w dawnych czasach funkcję rynku z czterema wlotami ulic. Ostatni raz Rozdrażew wymieniany jako miasto w dokumencie z 1519 r. wygaśnięcie praw miejskich spowodowane było słabnącą rolą Rozdrażewa. Miejscowość położona była na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych. Droga z Krotoszyna do Dobrzycy stanowiła jedynie lokalny trakt.

Od XIV wieku do 1685 r. miejscowe dobra należały do Rozdrażewskich. Około 1690 r. majątek nabył Franciszek Zygmunt Gałecki, kuchmistrz wielki koronny, starosta poznański. Do Gałeckiego w tym czasie należał również tez Krotoszyn. W XVIII i XIX w. Rozdrażew był własnością kolejno: Potockich, Gadomskich, Husarzewskiego, ministra Goerne i książąt Thurn und Taxi.

Czytaj więcej...