Wynik przetargu na przebudowę drogi w Rozdrażewku

Wynik przetargu na przebudowę drogi w Rozdrażewku

                                                                                Rozdrażew, dnia 15.06.2015r.

 

 

GP.271.9.2015

                                              

O G Ł O S Z E N I E

 

              Wójt Gminy Rozdrażew, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Przebudowę drogi gminnej nr 764594 w miejscowości Rozdrażewek” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

     Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD – OSTRÓW” Spółka z o.o.

ul. Przymiejska 9

                                                        63-400 Ostrów Wlkp.

 

za cenę brutto :  99.697,81 zł

 

Uzasadnienie wyboru :

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

Oferta została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta w kryterium cena  i okres gwarancji uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert.

 

Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

           

 

 

Nr oferty

                

 

                 Firma(nazwa) lub nazwisko oraz

               adres wykonawcy

 

F

Streszczenie oceny i porównanie

złożonych ofert

Liczba punktów  w kryterium

     

Razem

punktów

cena

gwarancja

 

1.

Skanska S.A.

ul. Gen J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

 

60,47

 

10,00

 

70,47

2.

Przedsiębiorstwo Drogowe

„DROGBUD – OSTRÓW” Sp. z o.o.

ul. Przymiejska 9,  63-400 Ostrów Wlkp.

 

90,00

 

10,00

 

100,00

 

3.

 

Gembiak – Mikstacki Sp. j.

ul. Transportowa 3,  63-700 Krotoszyn

 

62,96

 

8,00

 

70,96

4.

 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe  „MARZYŃSKI” Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2,  63-200 Jarocin

 

82,46

 

10,00

 

92,46

 

Zamawiający jednocześnie informuje, że umowa w sprawie powyższego zamówienia publicznego zostanie zawarta  w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.                              

 

 

                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                          /-/ Mariusz Dymarski