Zamówienie publiczne na odbiór i transport odpadów na 2023r.

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na "Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew”

Ogłoszenie

SWZ

Załączniki do SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Gmina Rozdrażew jako Zamawiający w zamówieniu publicznym pn. "Odbiór i transport odpadów
komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew" - informuje że na sfinansowanie zamówienia przeznacza kwotę 620 000,00 zł.

                                                                             Wójt Gminy
                                                                         /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 28.11.2022r.