Przetarg na przebudowę dróg gminnych w 2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
„Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2021 r.”

Ogłoszenie                        (pobierz)
Publikacja miniPortal         (pobierz)  
SWZ z załącznikami           (pobierz)
Szczegółowa Specyfikacja (pobierz)
Kosztorysy ofertowe          (pobierz)
Dokumentacja projektowa (pobierz 12,  3)   

Odpowiedzi na zapytania oferentów (pobierz)

Wyjaśnienia SWZ                             (pobierz)
Korekta załącznika nr 7 do SWZ      (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Gmina Rozdrażew jako Zamawiający  w zamówieniu publicznym  pn. Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2021 r.  informuje, że na sfinansowanie  zamówienia przeznacza kwotę 880 000 zł.
                                                                                Wójt Gminy
                                                                            /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 12.04.2021 r.                                                          

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2021” (pobierz)