Wyniki badań jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie potwierdził, że woda z wodociągów z terenu gminy Rozdrażew w 2022r. spełniła wymagania określone
w rozporządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) i jest przydatna do spożycia przez ludzi (pobierz)