Termin i porządek obrad LII sesji Rady Gminy

LII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 30 sierpnia 2023r. o godz. 10.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie. Porządek obrad

 

obejmuje m.in.:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
2. Interpelacje i zapytania  radnych.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1/ zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w roku 2023,
    2/ zmian budżetu gminy na 2023r.,
    3/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2027,
    4/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu
        lokalu  użytkowego (pomieszczenia gospodarczego ) z dotychczasowym
        najemcą na okres 3 lat,
    5/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy
        nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą na okres 10 lat ,
    6/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy
        nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 2 lat,
    7/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy
         nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat
    8/ wyboru ławników z obszaru Gminy Rozdrażew na kadencję 2024-2027.
4. Wolne wnioski, pytania i informacje radnych i innych uczestników sesji.