Informacja dla mieszkańców dot. Raportu o stanie Gminy Rozdrażew za rok 2022

Obecny rok jest piątym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy dokument określany jako raport o stanie gminy.

Obejmuje on podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy  w poprzednim roku.
Złożony przez Wójta raport będzie rozpatrywany podczas sesji Rady Gminy Rozdrażew, która odbędzie się w dniu  30 czerwca 2023r. o godz. 10.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie. Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata. Zgodnie z przepisem art. 28aa ust. 6 i 7 ustawy  o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w ilości co najmniej 20 osób.
Zgodnie z przepisem art. 28aa  ust. 8 wyżej wymienionej ustawy, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Oznacza to, że zgłoszenia należy dokonać najpóźniej  29 czerwca  do godz. 15.00 w biurze Rady Gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. W debacie może zabrać głos maksymalnie 15 mieszkańców.
Po przeprowadzeniu debaty Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.
Treść raportu >>>>>>