Termin i porządek obrad L sesji Rady Gminy

L sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 30 czerwca 2023r. o godz. 10.00  w sali wiejskiej w Rozdrażewie. Porządek obrad

obejmuje m.in.:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
2. Interpelacje i zapytania  radnych.
3.  Rozpatrzenie raportu o stanie gminy wraz z podjęciem uchwały w sprawie
     udzielenia Wójtowi Gminy Rozdrażew wotum zaufania.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze
    sprawozdaniem  z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2022r. oraz
    udzielenie Wójtowi Gminy  absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/  zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
     Alkoholowych oraz   Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok,
2/ zmian budżetu gminy na 2023r.,
3/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  na lata 2023-2027,
4/ przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na lata
    2023-2024  w Gminie Rozdrażew,
5/ trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu
    Interdyscyplinarnego  w Gminie Rozdrażew,
6/ zamiany nieruchomości,
7/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy
     nieruchomości  z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat,
8/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu  
     lokalu  użytkowego (pomieszczenia gospodarczego) z dotychczasowym
     najemcą na okres 3 lat,
9/ powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach
     na ławników z obszaru gminy Rozdrażew do Sądu Rejonowego w Krotoszynie
     i Sądu  Rejonowego w Ostrowie Wlkp. na kadencję 2024-2027,
10/ uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
      wodociągowych..
6. Wolne wnioski, pytania i informacje radnych, sołtysów i innych uczestników.