Termin i porządek obrad XLIX sesji Rady Gminy

XLIX sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 22 maja 2023r. o godz. 10.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Informację Starosty Krotoszyńskiego o zamierzeniach inwestycyjno-
    remontowych na rok 2023.
2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
     pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
     o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie za rok 2022.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1/ zmian budżetu  gminy na 2023r.,
    2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 - 2027,
    3/ zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
    4/ zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
        usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
        nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
        przez właściciela nieruchomości  opłatę za gospodarowanie odpadami
        komunalnymi,
   5/ wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
        o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub
        osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
        i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rozdrażew,
    6/ określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
         zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy na 2023r.”
    7/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy
         na dzierżawę ogrodu z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat.
 4. Wolne wnioski, pytania i informacje radnych i innych uczestników
      sesji.
 5. Zamknięcie obrad.