Termin i porządek obrad XLVII sesji Rady Gminy

XLVII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 27 marca 2023r. o godz. 10.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie. Porządek obrad

obejmuje m.in.:

1. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego  Gminy.
2. Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz nowe
    regulacje w zakresie dopłat bezpośrednich.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania  radnych.
5. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
    problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na  obszarze    
    gminy Rozdrażew w 2022 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmiany  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
   Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy na 2023r.
2/ zmian budżetu  gminy na 2023r.,
3/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 - 2027,
4/ określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
    bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rozdrażew na 2023r.”,
5/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dwie uchwały).
7. Wolne wnioski, pytania i informacje radnych i innych uczestników sesji.