Termin i porządek obrad XLVI sesji Rady Gminy

XLVI sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 30 stycznia 2023r. o godz. 12.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie. Porządek obrad

 

obejmuje m.in.:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
    na poszczególnych stopniach  awansu zawodowego w szkołach
    i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew  w 2022r.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmian budżetu  gminy na 2023r.,
2/ ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu
    zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży
    i uczniów do placówek oświatowych,
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
    uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego
    programu „Posiłek w szkole  i w domu" na lata 2019-2023”,
4/ zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
5/ określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
    nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat
    za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na rzecz Gminy za usługi
      w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
      bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy,        
  6/ zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
      Zasobem Gminy  Rozdrażew na lata 2021- 2026,
  7/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy
      na dzierżawę ogrodu z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat (dwie),
  9/ wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
      Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
10/ rozpatrzenia petycji o podjęcie uchwały przeciwko totalitaryzmowi,
11/ przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy oraz
      planów pracy na 2023 rok.
4. Wolne wnioski, pytania i informacje radnych i innych uczestników.