Program "Czyste Powietrze"

Urząd Gminy Rozdrażew informuje o kontynuacji funkcjonowania punktu informacyjnego dla mieszkańców w ramach Programu "Czyste powietrze". W każdą środę od godz. 15.00 do 18.00 w biurze nr 22 (ul. Rynek 1 w podwórzu) będą odbywały się dyżury podczas, których przeszkolony pracownik Urzędu udzieli niezbędnych informacji oraz pomoże przy wypełnianiu wniosków, na uzyskanie bezzwrotnych dotacji udzielanych bezpośrednio z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu "Czyste powietrze".

Zgodnie z informacjami WFOŚiGW w Poznaniu oferta skierowana jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych
w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 3 grupy beneficjentów:
1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
- 1564 zł- w gospodarstwie wieloosobowym,                         
- 2189 zł- w gospodarstwie jednoosobowym,
3. uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
- 900 zł- w gospodarstwie wieloosobowym
- 1260 zł- w gospodarstwie jednoosobowym lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany.

Przeznaczenie wsparcia finansowego.
    • dofinansowanie jest skierowane na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Wnioski o dofinansowanie składa się:
    • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw (konieczne dostarczenie również formy papierowej z wymaganymi podpisami), lub
    • poprzez serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym).

Więcej informacji można uzyskać klikając na linki: https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/ www.czystepowietrze.gov.pl
oraz w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 1, pok. 22, tel. 62 722 13 05 wew. 40.