Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Informujemy o wejściu w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Ustawa ta:
wydłuża termin wypłaty dodatku węglowego do dwóch miesięcy od złożenia wniosku.
wprowadza nowy jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest:
- kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia,  piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
- kocioł olejowy zasilany olejem opałowym
- kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. lub po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania dla danego adresu uruchomionych po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2022 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do CEEB.
Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4) 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę powyższego dodatku złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Wypłata nowego dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.
   Ustawa przewiduje, że zarówno w przypadku dodatku węglowego jak i dodatku z tytułu używania innych źródeł ciepła przysługiwać będzie jeden dodatek na nieruchomość niezależnie od liczby gospodarstw domowych.

Wniosek o dodatek dla innych źródeł ciepła (pobierz)