DODATEK WĘGLOWY – informacja o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie  informuje o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, § 2, art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia nr 58/2022 Wójta Gminy Rozdrażew w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie. zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Rozdrażew i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego. Gmina Rozdrażew złożyła zapotrzebowanie na środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Jednocześnie ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U z 2022 r. poz. 1967) termin wypłaty dodatku węglowego wydłużony został do dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania.