Wniosek o dodatek węglowy

W związku z  przepisami ustawy o dodatku węglowym informujemy, że od 17 sierpnia 2022r.  wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozdrażewie  ul. Rynek 1 osobiście lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP.

Dodatek węglowy to wsparcie w postaci 3.000 zł dla gospodarstwa domowego. Przyznawany jest jednorazowo na wniosek złożony przez dowolnego członka gospodarstwa domowego, bez względu na kryterium dochodowe rodziny.
Dodatek  przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy są spełnione dwa warunki:
- głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego,
- źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).
Zasady złożenia deklaracji CEEB dostępne są na stronie www.rozdrazew.pl     

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
- osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
- osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do dnia 30 listopada 2022r.  Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustawa o dodatku węglowym >>>
Wzór wniosku do pobrania    >>>
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska >>>