Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego

Urząd Gminy Rozdrażew przypomina, że w sierpniu 2022 roku przypada II termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku konieczne jest załączenie faktur VAT, które stanowią dowód zakupu ON w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.Limit określa się na cały rok wg wzoru określonego w art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 846 ze zm.)
110,00 zł x ilość ha użytków rolnych (na dzień 1 lutego 2022 r.) oraz

40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła

Uwaga!!! Posiadacz bydła , który składa w sierpniu wniosek po raz pierwszy, zobowiązany jest dołączyć Informację o średniej rocznej liczbie DJP bydła uzyskaną w powiatowym biurze ARiMR

Pobierz:

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

2. Zestawienie  faktur

3. Oświadczenie  PKD

4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

5. Klauzula RODO