Budżet na 2008 rok

Budżet gminy na 2008r. przewiduje dochody w wysokości 10.079.669zł (plan na rok 2006 wynosił 9.267.722zł). Największą część stanowią subwencje z budżetu państwa - 5.507.648zł. Natomiast dotacje przyznawane na realizację konkretnych zadań zleconych gminie planowane są na poziomie 1.562.511zł. Pozostałe środki stanowią dochody własne gminy, czyli głównie wpływy           z podatków pobieranych przez gminę i jej udziału w podatkach stanowiących dochód państwa a także wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz usług.

Budżet zakłada wydatki na poziomie 10.530.669zł (w planie na 2006r.  wynosiły łącznie 9.810.722zł). Planowany deficyt budżetu (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 451.000 zł zostanie pokryty drugą ratą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętej na budowę kanalizacji w Grębowie.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 95.398zł, w tym:

- budowa magistrali łączącej wodociągi w Rozdrażewie i Rozdrażewku – 48.000zł, badania hydrologiczne mające na celu wyznaczenie stref ochrony pośredniej istniejących ujęć wody i poszukiwanie nowych ujęć – 25.000zł,

- obowiązkowa składka na rzecz Izby Rolniczej – 17.398zł, opłata za utylizację zwłok zwierzęcych, nagrody w konkursie „Mój Ogród”, itp.

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 612.442zł, w tym:

- budowa dróg  w Dzielicach (615m) – 92.219zł oraz w Dąbrowie (360m) –75.185zł. Na obie inwestycje dodatkowo złożono wnioski o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

- projekt techniczny budowy drogi Dzielice-Rozdrażew-Chwałki-Rozdrażewek - 24.400zł, dokumentacja i I etap budowy chodnika ul. Powstańców Wlkp. Rozdrażew – 70.000zł, udział gminy w przygotowaniu dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej szlakiem kolejki wąskotorowej 35.000zł,
- położenie nakładek asfaltowych na ul. 3-go Maja w Rozdrażewie, drogach w Trzemesznie i Nowej Wsi, wykonanie II etapu ewidencji dróg, remonty cząstkowe, zimowe utrzymanie i oznakowanie dróg, itp.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 285.000zł, w tym:

- modernizacja budynku ośrodka zdrowia – 180.000zł,

- utrzymanie budynków mieszkalnych i gospodarczych z zasobu komunalnego gminy, koszty dot. zbycia mienia, koszty wydzielenia działek na osiedlu, wykup gruntu pod przepompowniami ścieków – 105.000zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 13.708zł (koszty sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy, prace gminnej komisji urbanistycznej).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.440.737zł, w tym:

- koszty funkcjonowania administracji w zakresie zadań administracji    rządowej zleconych gminie – 97.965zł,

- Rada Gminy (diety radnych, szkolenia, materiały, usługi pocztowe) - 53.885zł,

- funkcjonowanie Urzędu Gminy (wynagrodzenia z pochodnymi, utrzymanie stałej ekipy remontowej, zakup energii, usług, materiałów, itp.) – 1.240.533zł,

- wydatki związane z promocją gminy oraz kompleksową obsługą w zakresie pozyskiwania środków unijnych, opłaty  na rzecz stowarzyszeń i związków, których gmina jest członkiem – 42.035zł,

- diety sołtysów za udział w sesjach Rady oraz  – 6.319zł.

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY (...) – 811zł (koszty zleconej przez Urząd Wojewódzki aktualizacji spisu wyborców).

BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 98.555zł, w tym:

- funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych i utrzymanie remiz- 53.012zł, - dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla kolejnych jednostek OSP z gmin powiatu (Rozdrażew, Krotoszyn) – 34.000zł,

- dotacja na zakup wyposażenia jednostek OSP – 8.543zł

- zakup komputera i opłaty związane z obroną cywilną – 3.000zł.

 

WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW I OPŁAT – 65.400zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 32.000zł (odsetki od pożyczek na budowę kanalizacji w Trzemesznie i Grębowie).

REZERWA OGÓLNA I CELOWA – 99.000zł,

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.220.986zł, w tym:

- funkcjonowanie szkół podstawowych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi,  zakup materiałów, wyposażenia, energii, usług, itp.),  – 2.063.198zł,

- remonty w placówkach oświatowych (m.in. I etap wymiany okien w szkołach podstawowych w Rozdrażewie i Nowej Wsi, malowanie korytarza w Nowej Wsi, wymiana rynien w Dąbrowie) – 74.400zł 

- funkcjonowanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 602.444zł,      - funkcjonowanie gimnazjum – 1.181.132zł,

- koszty dowozu uczniów do szkół – 97.973zł,    - funkcjonowanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 132.195zł,

- odpisy na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.850zł,     - dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 26.794zł.

OCHRONA ZDROWIA – 50.000zł (realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii).

POMOC SPOŁECZNA – 1.712.237zł , w tym:

- zakup usług w domu pomocy społecznej i opiekuńczych – 20.500zł,

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna wraz z ubezp. społ.-1.505.800zł,

- zasiłki i pomoc w naturze wraz ze składkami ubezp. społ. i zdrowotnego -33.500zł, świadczenia społeczne (dożywianie dzieci) – 35.000zł,

- dodatki mieszkaniowe – 20.000zł,

- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 97.437zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 82.179zł (funkcjonowanie świetlic szkolnych).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.384.970zł, w tym:

- budowa kolektora sanitarnego w Grębowie – 850.000zł,

- dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Rozdrażewie – 65.880 zł,

- funkcjonowanie oczyszczalni ścieków – 134.289,

- zakup materiałów i usług związanych z oczyszczaniem wsi i funkcjonowaniem wysypiska – 64.000zł,

- utrzymanie zieleni – 9.500zł,

- dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt – 3.000zł,

- oświetlenie ulic i dróg – 190.000zł,

- pozostała działalność (częściowe zabezpieczenie wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, materiały i wyposażenie)– 68.301zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 316.746zł, w tym:  - dotacja do funkcjonowania biblioteki – 124.000zł,

- środki zabezpieczone na remont świetlic wiejskich (Maciejew, Rozdrażewek) w związku z planami ubiegania się o dofinansowanie remontów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 127.550zł,

Ponadto: bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, działalność zespołu „Kalina”, warsztaty teatralne, organizacja Dni Gminy Rozdrażew.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 20.500zł (m.in. bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, zakup sprzętu sportowego, nagród, koszty  ubezpieczenia i wyjazdów uczestników zwodów sportowych).

 

BUDŻET GMINY ROZDRAŻEW NA ROK 2008 ( pobierz )